09.24. Péntek

  1. Óra: Bráhmanák, Ksatriyák

Br§hmanák

a)     A br§hmanák tulajdonságai és kötelességei

śamo damas tapaḥ śaucaṁ
kṣāntir ārjavam eva ca
jñānaṁ vijñānam āstikyaṁ
brahma-karma svabhāva-jam

A br§hma£ák munkáját az alábbi, természetükbõl adódó tulajdonságok jellemzik: nyugodtság, önfegyelmezés, vezeklés, tisztaság, béketûrés, becsületesség, tudás, bölcsesség és vallásosság.

Bhagavad Gita 18.42.

śamo damas tapaḥ śaucaṁ
santoṣaḥ kṣāntir ārjavam
jñānaṁ dayācyutātmatvaṁ
satyaṁ ca brahma-lakṣaṇam

A br§hma£át az elme és az érzékek szabályozása, az önmegtartóztatás és a vezeklés, a tisztaság, az elégedettség, a megbocsátás, az egyszerûség, a tudás, a kegy és az igazmondás jellemzi, valamint az, hogy teljesen átadja magát az Istenség Legfelsõbb Személyiségének.

śrimad Bhāgavatam 7.11.21.

A kötelességek: 1. Szentírások tanulmányozása, 2. Tanítsanak másokat, 3. Áldozatokat mutassanak be maguknak, 4. Áldozatokat mutassanak be másoknak, 5. Adományozzanak, 6. Fogadjanak el adományokat

b)    A brāhmanák léte nélkülözhetetlen a társadalomban

Bár a test minden egyes része fontos, de mégis a fej és a száj a legfontosabb. Ha a többi testrészt elválasztják a testtől, az ember élete még folytatódhat, de ha a fejet, akkor nem képes tovább élni. Krisna testének a száját a védikus bölcsességhez vonzódó br§hmanák trónjának nevezik. A Védák is Krisna száján helyezkednek el, ezért mindenki, akit érdekel a védikus bölcsesség, minden bizonnyal br§hmana és szintén Krisna száján kap helyet.

c)     A br§hmana legfontosabb tulajdonsága, hogy vonzódik a védikus bölcsességhez

Attól, hogy valaki br§hmana családban született meg, attól még nem nevezhető br§hmanának. Bárkit érdekelhet a védikus bölcsesség függetlenül attól, hogy milyen családban született, hol él. Tehát bárki br§hmanává válhat.

d)    A br§hmana adományokból él

Papi tevékenységéért (áldozatok bemutatása, asztrológia) cserébe adományokat fogadnak el, és ebből élnek meg. Ha valaki viszont nem úgy viselkedik, mint egy br§hmana, hanem mint egy ª¡dra, akkor mivel tisztátalan, nem fogadhat el adományt.

A br§hmanákat a k¢atriyák és a vai¢yák látják el, mivel nekik nincs idejük jövedelemről gondoskodni. Nekik nem is kell adót fizetni.

e)     Az univerzum a br§hmanák tulajdona és ők irányítják azt

A mennyei bolygókat a br§hmanák áldozati felajánlásai látják el, és ők gondoskodnak az ősatyákról is. Lényegében az egész univerzum az ők tulajdona, és a többiek csak kölcsön kapják tőlük használatra. Ennek az is az oka, hogy a br§hmanák nem függnek semmilyen anyagi dologtól és nincsenek anyagi ragaszkodásaik. Ezért kedvesen adnak a vagyonukból a k¢atriyáknak és a vai¢yáknak, sőt megengedik, hogy valójában e két másik rend rendelkezzen a vagyonnal.

f)     A br§hmanák nem kapnak súlyos büntetést hibáikért

Mivel a br§hmanák a legtisztább dolgokat végzik, mint az áldozatok bemutatása illetve a szentírások tanulmányozása, ezért folyamatosan tisztulnak, és ha el is követnek hibákat tisztulása tovább folytatódik. Ha a bűn elkövetése után is szépen végzi szolgálatát, akkor nem kap büntetést. Ha viszont nem igazi br§hmana, akkor súlyos büntetést kap.

Ugyanez az elv vonatkozik a bhaktákra is (B.G. 9.30.):

Még ha valaki a legszörnyûbb tettet követi is el, ha odaadó szolgálatot végez, szentnek kell tekinteni, mert eltökéltsége a helyes irányba vezeti.

A bhaktát is szentnek kell látni, mert olyan tevékenységet folytat, amely megtisztítja. Ha a múltban el is követett helytelen dolgokat, odaadó szolgálata idővel megtisztítja azoktól.

1.     saktyávesa-avatárok

Brahm§: kozmikus megnyilvánulás megteremtésére kapott felhatalmazást

N§rada Muni: az odaadó szolgálat hirdetésére kapott felhatalmazást

P¥thu Mahar§ja: uralkodjon és gondoskodjon

Paraªur§ma: 21-szer pusztította el bárdjával az engedetlen k¢atriyákat.

4 Kum§ra

Tehát itt egy jiva különleges kegyet kap egy bizonyos küldetés beteljesítése érdekében. 

2.     Ksatriyák

a)     A k¢atriyák tulajdonságai és kötelességei

ªaurya° tejo dh¥tir d§k¢ya°      yuddhe c§py apal§yanam

d§nam ¦ªvara-bh§vaª ca      k¢§tra° karma svabh§va-jam

Hõsiesség, erõ, elszántság, leleményesség, bátorság a csatában, nagylelkûség és vezetõképesség — ezek a természetes tulajdonságok jellemzik a k¢atriyák tetteit.

Bhagavad Gita 18.43.

ªaurya° v¦rya° dh¥tis tejas      ty§gaª c§tmajaya¤ k¢am§

brahma£yat§ pras§daª ca      satya° ca k¢atra-lak¢a£am

Erõs a csatában, legyõzhetetlen, türelmes, szeret harcba hívni másokat, szívesen adományoz, uralkodik a test szükségletein, megbocsátó, ragaszkodik a brahminikus természethez, mindig derûs és igazmondó — ezek a tulajdonságok jellemzik a k¢atriyát.

¼r¦mad Bh§gavatam 7.11.22.

A kötelességek: 1. az alattvalók megvédése, 2. alattvalók irányítása, 3. áldozatok bemutatása, 4. tanulás, 5. adományozás, 6. maradjon független az érzéktárgyaktól

b)    A k¢atriyák védik meg a társadalmat

Csak az nevezhető k¢atriyának, aki megvédelmezi a társadalmat a tolvajoktól és a bűnözőktől. A királyok Krisna képviselői, akiknek védeniük kell az embereket és az állatokat egyaránt. Ennek az uralkodónak meg kell adni ugyanazt a tiszteletet mint Krisnának, mert Őt képviseli.

c)     A k¢atriya hatalmát a br§hmana tartja egyensúlyban

A k¢atriyák a hatalmuk és a szenvedély kötőereje miatt néha elfeledkeznek magukról, ezért a bráhmanák, akik felettük állnak, emlékeztetik őket a szentírásokra és a kötelességeikre. A bráhmana, aki tudással rendelkezik, kedves, türelmes, ragaszkodástól mentes és csak tanácsot ad, a döntést a királyra hagyja. Az ilyen bráhmanát a király is tiszteli, kikéri a véleményét, mert tudja, hogy nem fogja becsapni, nincsenek hátsó szándékai, csupán jóindulatú tanácsot szeretne adni.

d)    A k¢atriyák adományoznak, áldozatokat mutatnak be és tanulnak, hasonlóak a bráhmanákhoz

Mivel náluk jelen van a szenvedély kötőereje és a ragaszkodás, adhatnak, de nem kaphatnak adományt, tanulhatnak, de nem taníthatnak másokat és nem mutathatnak be más nevében áldozatokat.

A király szedhet adót, de csak akkor, ha képes teljes oltalmat nyújtani az alattvalóknak. Az adót is az ő érdekükben kell felhasználni.

A k¢atriyák áldozatokat is végeznek elégedetté téve ezzel a félisteneket és az alattvalókat. Azért is fontos az áldozatok végzése, hogy ezáltal a jóság minőségébe tudjanak emelkedni.

Tanulniuk is fontos, tehát tanulmányozni a szentírásokat és a bráhmanákkal, szentekkel beszélgetni a filozófiáról.

e)     A k¢atriyáknak függetlennek kell maradniuk az érzéktárgyaktól 

A király egész nap politikával, problémákkal foglalkozik, az állam irányításával, ezért szüksége van pihenésre. Olyan dolgokra van szüksége, melyek pihentetik az elméjét, így a szép nagy palota, a zenészek, a táncosok, az udvarhölgyek, a beszélgetések mind ezt a célt szolgálják. Viszont fontos, hogy ezekhez a dolgokhoz ne ragaszkodjanak.

Uralkodásuk végén vissza kell térniük a lemondott élethez, tanulniuk kell, elvonulni az erdőbe, magányosan élni, hogy tudjanak Krisnára koncentrálni és visszamenni hozzá.

  1. Óra: Vaisyák, sudrák

Vaiªyák

a)     A vaiªyák tulajdonságai és kötelességei

k¥¢i-go-rak¢ya-v§£ijya°      vaiªya-karma svabh§va-jam

paricary§tmaka° karma      ª¡drasy§pi svabh§va-jam

A vaiªyák természetének megfelelõ munka a földmûvelés, a tehénvédelem és a kereskedés, a ª¡dráké pedig a kétkezi munka és mások szolgálata.

Bhagavad Gita 18.44.

deva-gurv-acyute bhaktis      tri-varga-paripo¢a£am

§stikyam udyamo nitya°      naipu£ya° vaiªya-lak¢a£am

A félistenek, a lelki tanítómester és a Legfelsõbb Úr, Vi¢£u örök, odaadó híve, igyekszik fejlõdni a vallásosság, az anyagi gyarapodás és az érzékkielégítés [a dharma, az artha és a k§ma] terén, hisz a lelki tanítómester és a szentírás szavaiban, nagy hozzáértéssel mindig arra törekszik, hogy pénzt keressen — ezek a tulajdonságok jellemzik a vaiªyát.

¼r¦mad Bh§gavatam 7.11.23.

A kötelességek: 1. Állatállomány megvédése 2. Áldozatok bemutatása 3. Adományozás 4. Kereskedés 5. Tanulás 6. Pénzkölcsönzés 7. Földművelés

b)    A vaiªyák biztosítják az egész társadalom megélhetését

Az emberi társadalom számára a megélhetést a mezőgazdaság és a mezőgazdasági termékek szétosztásának üzlete biztősítja, amely magába foglalja a szállítást, a pénzügyek intézését, stb. Az ipar jelentette megélhetési forma nem természetes az ember számára.

A vaiªyák alcsoportjai: földbirtokosok, földművelők, gabonakereskedők, fűszerkereskedők, aranykereskedők és bankárok.

A k¢atriyákhoz hasonlóan a vaiªyák adhatnak, de nem kaphatnak adományt, tanulhatnak, de nem taníthatnak másokat és nem mutathatnak be más nevében áldozatokat. Ennek ellenére ők ugyanazt a képzést kapják a gurukulában, mint a br§hmanák.

A k¢atriya legfontosabb tevékenysége az alattvalók megvédése. Bár egy vaiªya is lehet földesúr, aki megvédi a népet, de ezt az adó és a haszon érdekében teszi, vagyis az üzlet érdekében. A k¢atriyának azonban maga a védelem a fontos, amiért adót szedhet, de azért szedi az adót, hogy meg tudja védeni a népet, míg a vaiªya azért védi meg a népet, hogy adót tudjon szedni tőle. A k¢atriya számára ez a kötelességteljesítés, a vaiªyának azonban üzlet.

c)      A vaiªyák irányítjáka gazdaságot

Bizonyos szabályokon keresztül szabadon kereskedhetnek: nem tehetnek rosszat másoknak, nem adhatnak el rossz árut. A király sem szól bele az üzletbe. Az állam által irányított kereskedelem nem működik.

A vaiªyák is lehetnek vezetők. A különbség a vaiªya és a k¢atriya vezetők között:

A vaiªya arra használja az embereket, hogy elérje általuk a célját, a k¢atriya pedig lefoglalja őket a természetüknek megfelelően, vagyis megvédi őket a leeséstől. A vaiªya csak a pénzzel foglalkozó embereket tudja elégedetté tenni, a k¢atriya bárkit. Nekik nem fontos, hogy a ªástra mit ír, a haszon a lényeg. Mivel hajlamosak nem helyes dolgokat cselekedni (szenvedély kötőereje) ezért kell, hogy a k¢atriyák felügyeljék őket.

d)    A vaiªyák is adományoznak, áldozatot mutatnak be és tanulnak

A vaiªyák azért végzik a tevékenységeiket, mert azok gyümölcsöt hoznak számukra.

1.     Védelmezik állataikat, mert tejet adnak és a segítségükkel fel tudják szántani a földet.

2.     Annak reményében adományoznak, hogy ha egy napon szükségük lesz rá, akkor valakitől visszakapják majd.

3.     Áldozatokat is azért végeznek, hogy anyagilag jólétben éljenek.

4.     Azért tanulnak, mert így más emberek azt gondolják róluk, hogy milyen képzettek, ami tiszteletet vált ki belőlük.

5.     A földműveléssel gyarapodik a vagyonuk.

Sudrák:

Related posts