Kedd:

Nyelvtan: Tk 41-43.old

Irodalom

Petőfi Sándor Egy gondolat bánt engemet elemzés Tk. 72.old 

A verselemzés szempontjai:

A mű keletkezési körülményei

A cím értelmezése 

A vershelyzet értelmezése (a költő meghatározza saját helyzetét vagy a vers keletkezési körülményeit)

Műfaj, műfaji sajátosságok 

A mű szerkezeti felépítése 

A vers képrendszere 

A mű alapgondolata, a kifejezett érzelem 

A költemény hangulata, hangneme 

A mű nyelvi kifejezőeszközei (hangok, szóhasználat, szószerkezetek, szóalkotás, mondatszerkesztés) 

Stilisztikai formák, eszközökszóképek: metaforák, szinesztézia, hasonlatalakzatok: párhuzam, ellentét, ismétlésrímek, alliterációk 

Versforma, versritmus 

A korstílus, a stílusirányzat, illetve ezok jegyei 

A mű kapcsolódási pontjai, hasonlóságok más versekkel 

A vers helye, szerepe a költő munkásságában 

Related posts