Kedves Gyerekek!

Már Caitanya Mahaprabhu megjelenésének ünnepére készülve az alábbi dalt kezdtük el tanulni.

Gaura Árati

(1)

(kiba) jaya jaya goracander aratiko sobha

jahnavi-tata-vane jaga-mana-lobha

jaga-jana-mana-lobha

(First Refrain) gauranger arotik sobha jaga-jana-mana-lobha

(2)

dakhine nitaicand, bame gadadhara

nikate adwaita, srinivasa chatra-dhara

(3)

bosiyache goracand ratna-simhasane

arati koren brahma-adi deva-gane

(4)

narahari-adi kori’ camara dhulaya

sanjaya-mukunda-basu-ghosh-adi gaya

(5)

sankha baje ghanta baje baje karatala

madhura mridanga baje parama rasala

(Second Refrain) sankha baje ghanta baje madhur madhur madhur baje

(6)

bahu-koti candra jini’ vadana ujjvala

gala-dese bana-mala kore jhalamala

(7)

siva-suka-narada preme gada-gada

bhakativinoda dekhe gorara sampada

Related posts